תקנון - מועדון הספורט נווה הדרים

נגישות

×
נווט עם מקלדת
כבויפעיל
גודל מסך וגופנים
אאאא
גוונים וניגודיות
רגיללבןשחור
כיבוי נגישות
נווה הדרים - מועדון ספורט
03-967-33-35
נווה הדרים - מועדון ספורט קפה הדרים

תקנון

תקנון חברות במועדון ספורט "נוה הדרים"

תקנון זה בא להגדיר את כללי ההתנהגות והשימוש במתקנים הנמצאים במועדון הספורט "נוה הדרים" (להלן: "המועדון"). האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

1. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהנהלת המועדון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל העברת מנוי תתאפשר כנגד תשלום בסכום שיקבע מעת לעת על ידי המועדון ובהשלמת דמי המנוי למחיר המלא בהתאם לסוג המנוי המועבר.

2. במעמד ההצטרפות למועדון ("רכישת המנוי") יחתום חבר המועדון בשמו ושאר הנלווים על טופס רישום ויצהיר כי קרא את התקנון והבין את הוראותיו. במקרה של חבר מועדון שהינו קטין יחתום אחד ההורים בשמו. חברים ייחשבו כאילו קראו, הבינו והסכימו לתנאי הוראות תקנון זה ומתחייבים לפעול בהתאם.

3. דמי המנוי במועדון יקבעו בהתאם לסוג החברות ותקופתה. החבר ישלם את מלוא דמי המנוי בכל מקרה שהוא. ולא יהיה זכאי להחזר מלא או חלקי אלא בכפוף להוראות התקנון כפי שיפורטו להלן מכל סיבה שהיא עבור תקופת חברות שלא נוצלה במלואה. דמי המנוי הינם עבור שימוש במתקני המועדון השונים בלבד ואינם כוללים שירותי הדרכה אישיים/קבוצתיים, חוגים ייחודיים, טיפולים, השכרת מגרשים ו/או מוצרים אשר ניתן לקבלם בתשלום נוסף.

4. הארכת חברותו של חבר במועדון מותנית בעמידת החבר בכל הדרישות, ההוראות, הכללים והתקנות, כפי שיחולו מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל אחת מתקופות החברות הנוספות, חידוש הצהרת בריאות ואישור רפואי.

5. יש להישמע להוראות צוות המועדון ולהתנהג בהתאם להנחיות הכתובות במתקני המועדון השונים תוך התחשבות בזולת. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר חברות של חבר מועדון המפר את כללי התקנון ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה במועדון ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון ו/או אינו מקיים את התחייבויותיו הכספיות כלפי המועדון ו/או לא מציית להוראות השילוט במועדון ו/או הוראות אחד מבעלי התפקידים במועדון ו/או מפעיל אלימות מילולית או פיזית. במקרה כזה לא יוחזרו דמי המנוי.

6. הנני מסכים ומאשר למועדון ספורט "נוה הדרים" לשלוח לנו הודעות דואר באינטרנט וSMS בטלפונים הסלולרים וכמו כן מכתבים וחוזרים מעת לעת.

7. לאחר סיום תהליך ההרשמה למועדון יונפק לכל חבר תג זיהוי. הכניסה למועדון באמצעות תג זיהוי אישי שאינו ניתן להשאלה או להעברה לאדם אחר. תוקף התג עד ליום סיום תקופת המנוי בתמורה לדמי פיקדון.
על כל חבר מועדון חלה חובה להציג בכניסה למועדון תג מנוי בר תוקף. במקרה של אבדן תג המנוי, חובה על חבר המועדון להודיע על כך להנהלת המועדון ולשלם דמי הנפקת תג מנוי חדש.

8. באחריות חברי המועדון לשמור על רכושם וחפציהם האישיים. הנהלת המועדון לא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף, לכל גניבה ו/או נזק ו/או אבידה של רכוש ו/או חפצים אישיים בשטח המועדון לרבות תאי האחסון (לוקרים) ומגרשי החנייה.

9. הנהלת המועדון רשאית במקרים מיוחדים להגביל את כמות הנכנסים למועדון משיקולי שמירה על סדר ובטיחות. לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. הנהלת המועדון רשאית לשנות ימי ושעות הפתיחה והסגירה של המועדון ו/או של חלק ממתקני המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11. הנהלת המועדון תפרסם מדי פעם הנחיות בדבר אופן השימוש במתקני המועדון. פרסומן של הוראות אלה כמוהו כחלק מתקנון זה על כל המשתמע מכך.

12. אין להכניס בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח המועדון.

13. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור מדי פעם את המועדון ו/או חלק ממתקני המועדון לטובת ביצוע טיפולים טכניים ו/או ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ ו/או עבודות ניקיון ואחזקה ו/או קיום אירועים סגורים. במקרה כזה תינתן הודעה מוקדמת לחברי המועדון על גבי לוח המודעות בכניסה למועדון. חברי המועדון לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהו בגין סגירת המועדון ו/או חלק ממתקניו.

14. חל איסור מוחלט על עישון במתקני המועדון.

15. להלן רשימת מתקני המועדון: מכון כושר, בריכת שחיה מקורה ומחוממת בחודשי החורף, בריכת פעוטות בחודשי הקיץ בלבד, מדשאות מוצלות, , סאונה יבשה, סאונה רטובה, אולמות חוגים, מגרש משחקים לילדים. השימוש במתקנים על פי הכללי השימוש המפורטים בשילוט במקום ועל פי הנחיות של צוות עובדי ומנהלי המועדון.

16. למען הסר ספק, מחיר המנוי אינו כולל שיעורי שחיה ושיפור שחיה ו/או עיסויים ו/או חבילות בילוי ופינוק.

 

17. מכון הכושר

17.1. במכון הכושר מורשים להתאמן חברי מועדון מגיל 14 ומעלה שעברו הדרכה וחתמו על הצהרת בריאות,

17.2. הכניסה למכון הכושר בבגדי ונעלי ספורט ומגבת אישית חובה.

17.3. האימון במכון הכושר בהשגחת מדריך מוסמך בלבד. אין ללעוס מסטיק או לשוחח בטלפון הסלולארי בזמן האימון.

17.4. יש להישמע להוראות המדריכים ולא להפעיל ציוד כלשהו ללא הדרכה מוקדמת.

17.5. בשעות העומס יוגבל זמן השימוש במכשירי האימון.

17.6. בסמכותו של מדריך הכושר להגביל ו/או להפסיק אימון משיקולי בטיחות ו/או בריאות.

 

18. מתחם בריכות השחייה והסאונות

18.1. הרחצה בבריכה מותרת אך ורק בשעות הפעילות המוגדרות ובנוכחות מציל.

18.2. חובה להתרחץ לפני כניסה למתחם הבריכה. הכניסה לבריכה מותרת בבגדי ים מקובלים בלבד. בעלי שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים.

18.3. הכניסה לבריכה אסורה לבעלי מחלות עור, פצעים פתוחים ו/או מוגלתיים, דלקות חריפות בעיניים או בדרכי הנשימה ולחולים במחלות מדבקות.

18.4. אין להכניס דברי מאכל ושתייה למתחם הבריכה, והסאונות

18.5. חובה להישמע ולציית להוראות המצילים.

18.6. ילדים עד גיל 8 אינם רשאים להיכנס לשטח הבריכה ללא השגחת אדם מבוגר.

18.7. בריכת הפעוטות (עד גיל 6 שנים) פתוחה בחודשי הקיץ בלבד ומיועדת לרחצת פעוטות בהשגחת ועל אחריות ההורים. בבריכת הפעוטות אין מציל.

18.8. השימוש ובסאונה הוא על אחריות המשתמש בלבד (מומלץ להיוועץ ברופא)

18.9. השימוש בסאונות מותר מגיל 16 ומעלה בלבד וכפוף לתקנות ולהוראות הקבועות במתקן ומיועדות לשמור על בריאותם ואיכות חייהם של המשתמשים. חובה על המשתמשים לציית להוראות השימוש ולעמוד בתנאים הנדרשים.

 

19. מערכת חוגים

19.1. המועדון מציע לחבריו מערכת חוגים לילדים ולמבוגרים. מועדי החוגים מתפרסמים על לוח המודעות במועדון. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת החוגים ו/או את שיבוץ וזהות מדריכי החוגים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

19.2. חוגי הילדים אינם מתקיימים בחופשים המוכרזים של בתי הספר

19.3. המועדון רשאי להפעיל חוגים ופעילויות חריגות שאינם כלולים במחיר המנוי ועליהם חלה תוספת תשלום כפי שתקבע הנהלת המועדון.

19.4. הכניסה לחוגים תתבצע 5 דקות טרם תחילתם, החברים מתבקשים להגיע לחוגים בזמן. לא תותר כניסה לשיעורים לאחר מועד תחילתם. החברים מתבקשים לא לפתוח את דלתות הסטודיו במהלך השיעור.

19.5. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך רישום מוקדם להשתתפות בפעילויות מסוימות, על מנת להבטיח מקום בפעילויות אלו.

19.6. מינימום למשתתפים בחוג – 5 משתתפים. במידה ויהיה מתחת ל-5 אנשים השיעור יבוטל.

 

20. הקפאת המנוי

20.1. הקפאת מנוי תיעשה בתיאום ובאישור מוקדם בכתב על גבי טופס הקפאה של הנהלת המועדון, בצירוף מסמכים רלוונטיים.

20.2. חבר המועדון יקבל אישור להקפאה או תשובה שלילית בהתאם להחלטה בלעדית של הנהלת המועדון עד 3 ימים מיום הגשת הבקשה.

20.3. מינימום ההקפאה הוא ברצף של 30 יום וזאת בתוספת תשלום 150 ₪ עבור כל חודש הקפאה.

20.4. טופס בקשה להקפאה ללא תאריך תחילת וסיום הקפאה לא יכובד.

20.5. באחריות המנוי לוודא קבלת הבקשה במועדון או שם איש הצוות שקיבל את טופס ההקפאה.

20.6. הקפאה היא של הזמן בלבד, לא של התשלומים עבור השירות.

20.7. למנוי כרטיסיה ולמנויים של עד חצי שנה אין זכאות להקפאה.

 

21. ביטול מנוי

2

א. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף (חודש מיום ההודעה בכתב), בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול החליפי שהינו 550 ₪ נכון למועד מהדורה זו. יודגש כי עלות המסלול החלופי לפיה יחושבו דמי הביטול תקבע לפי עלות המסלול החלופי, לרבות הילדים במשפחה, אף אם שילמו עלות מוזלת בגין המנוי.

ב. דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן: (1) דמי ביטול של 25% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש הראשון של תקופת המנוי; דמי ביטול של 20% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש השני של תקופת המנוי; דמי ביטול של 17% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש השלישי של תקופת המנוי. (2) הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה (תקופת המנוי) ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.

מובהר כי חישוב  הזיכוי  לביטול  חלקי  במנוי  משפחתי,  הינו  בהתאם  להרכב  המשפחתי ויחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם בעלות החודשית הנמוכה ביותר ועד לנרשם בעלות הגבוה ביותר. מוסכם על המנוי כי בביטול של אחד המנויים במשפחה, יעשה תמיד החישוב לפי הנרשם האחרון (בעלות הנמוכה ביותר).

שניתנה במעמד הרישום ועל המנוי להשיב למועדון את שווי

ההטבה/ההנחה שניתנה, לרבות השלמת דמי המנוי למנוי מלא.

יבוצע עד 45 יום ממועד הפסקת המנוי.

יתקבלו.

מחדש בהתאם למחירון שיהיה קיים בעת החידוש .

תקנות הגנת הצרכן, יגברו תנאי החוק והתקנות.

 

 

23. תאי מלתחה (לוקרים)

23.1. במקומות בהם מושכרים תאי מלתחה, יכולים חברים לשכור תא מלתחה פרטי לאחסון חפציהם. השכרת התאים אינה כלולה בדמי המנוי. בנוסף ישלם המנוי פיקדון בגין המפתח בשיעור שיקבע ע"י הנהלת המועדון.

23.2. השימוש בתאים באחריות המשתמשים בלבד.

23.3. אין לאחסן בתאים כספים, כלי נשק וחפצים בעלי ערך.

23.4. המועדון לא יהיה אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים בתחום המועדון בין אם אוחסנו בתאי מלתחה ובין אם לאו.

23.5. יובהר כי תאי המלתחה הינם לצורך אחסנת ביגוד, ציוד ספורט וכלי רחצה.

23.6. בתום תקופת ההשכרה יש להחזיר את מפתח התא למשרדי המועדון.